Projektledelse af almene renoveringsprojekter

Vejledning for projektledere af almene renoveringsprojekter med fokus på projektets faser, herunder økonomi, udbud og organisering af projektet.

Formålet med denne håndbog er at klæde pro­jektlederen på til lede et renoveringsprojekt fra de indledende faser til den endelige aflevering. I mindre boligorganisationer, der ikke har egen byggeafdeling eller uddannet personale inden for ledelse af renoverings- og byggeprojekter, kan vejledningen give et indblik i de processer, der ligger i en større renovering. I større boligsel­skaber, hvor man har professionelle byggeafde­linger, har man ofte god erfaring med komplekse renoveringsprojekter. Alligevel kan der også her være brug for at løbe processer og arbejdsme­toder igennem, og der kan bestemt være råd og vejledning at hente i denne vejledning. Vejlednin­gen kan være en særlig hjælp til nye projektle­dere, der har brug for et overblik over, hvilke be­slutninger og opgaver, der ligger i de forskellige faser af et byggeprojekt.

 

“Håndbogen er et forsøg på at lave en samlet fremstilling af projektlederens arbejdsområde”
Jesper Rasmussen

Hvad man kan bruge håndbogen til?

At renovere en almen bolig er en niche, der er reguleret gennem en omfattende lovgivning, som til tider kan være vanskelig at forstå og arbejde med.

Vejledningen gennemgår en større renovering fra start til slut: Fra planlægning og inddragelse af beboerdemokratiet til aflevering og 5-årssyn er gennemført. På den måde skaber vejledningen overblik over de forskellige faser i et renoveringsprojekt og kan anvendes som opslagsværk – for både projektlederen og tilknyttede rådgivere. Undervejs indeholder vejledningen endvidere henvisninger til gældende praksis og lovgivning.

Vejledningen består af to dele: Vejledning i projektledelse samt bilag A-D, der er supplerende basisviden.

Opbygning af vejledningen afspejler de faser, som et renoveringsprojekt består af:

  • Fase A: Idé og program
  • Fase B: Udarbejdelse af projekt (projektering)
  • Fase C: Udførelsesfase

Vejledningen er opdateret i april 2019. I den reviderede udgave er der foretaget en juridisk gennemgang for at opdatere henvisninger til love og regler, ligesom der er tilføjet relevante henvisninger til AlmenNet’s digitale ”Projekthåndbog” på almenprojekthåndbog.dk og andre relevante vejledninger, ligesom der er foretaget en opdatering i forhold til gældende praksis. Fremadrettet ønsker AlmenNet med opdateringen af projekthåndbogen at skabe et værktøj, som kan gøre almene byggeafdelinger bedre i stand til at agere som professionelle bygherrer. Derfor samles relevante værktøjer, skabeloner og paradigmer nu i Projekthåndbogen for at sikre, at alle hjælperedskaber løbende opdateres på denne online platform.

Alle dokumenter i håndbogens bibliotek er opdaterede og kvalitetssikrede og dermed direkte anvendelige. Det er dog den enkelte byggeorganisations eller projektleders ansvar, hvordan dokumenterne anvendes i praksis.

I denne opdaterede version af vejledningen udgår nogle bilag om udbud, idet opdaterede regler og anbefalinger om udbud nu er beskrevet detaljeret i projekthåndbogen/se fase om udbud.Håndbogen henvender sig til alle projektledere

Målgruppen for denne vejledning er både den erfarne, den uerfarne og den udviklende projektleder eller administrator i en almen boligorganisation. Formålet er at give indblik i og viden om de processer, der er nødvendige for at gennemføre en større renoveringssag eller helhedsplan. Håndbogen kan også anvendes som inspiration og støtte i mindre sager.

For den erfarne projektleder eller administrator i en større boligorganisation er håndbogen tænkt som en god repetition og et overblik, som forhåbentlig kan give anledning til, at medarbejderen kommer til at reflektere over ting, som måske kan gøres anderledes og bedre i fremtiden. Mere uerfarne projektledere/administratorer kan via denne vejledning sætte sig ind i deres nye arbejdsområde og få et grundlæggende kendskab til den almene sektor og de regler, der gælder – både hvad angår støtte (fra Landsbyggefonden), regler om udbud eller reglerne om, hvordan beboerdemokratiet skal inddrages. Dermed kan denne vejledning være en hjælp til at nytænke processer, skabe forbedringer og få nye ideer, så vi som administratorer hele tiden bliver bedre til at varetage vores job til gavn for beboerne.Fakta

Status

Afsluttet

Samarbejdspartnere

Kontakt

Ulrik Steen Jensen

Mail:

ulrje@kab-bolig.dk

Støttet af

Projektejer

Projektdeltagere

2. udgave revideret af Jesper Rasmussen, BO-VEST.